The Union arbejder for:

 • Alle racialiserede personer der arbejder med film, billedkunst, scenekunst, dans, design, musik, kuratering, litteratur samt øvrigt kunst- og kulturarbejde baseret i Danmark.

 • Retfærdige og lige arbejdsvilkår for racialiserede i de danske kunst- og kulturbrancher. 

 • At skabe dialog blandt vores medlemmer om rettigheder inden for kunst- og kulturarbejde i Danmark.

 • At gøre opmærksom på ulige repræsentation og synlighed af racialiserede personer i de danske kunst- og kulturbrancher – på institutioner og arbejdspladser.

 • At opbygge en platform hvor racialiserede personers kunst og kulturarbejde kan æres, hyldes og deles på vores egne præmisser.

The Union ønsker at se en forandring på kunst- og kulturscenen og kræver:

 • at institutionerne i Danmark offentligt viser nultolerance overfor racisme, diskrimination og reproducering af undertrykkelse af racialiserede kunstnere på den danske kunst- og kulturscene.

 • at institutionerne/gallerierne/museerne gør mere end blot synlige handlinger, når det kommer til racisme. Repræsentation af racialiserede kunstnere er ikke nok, vi kræver mere strukturelle forandringer, der sigter mod at omfordele magten og ressourcerne, samt igangsætte antiracistiske processer indefra systemet.

 • at institutionerne arbejder aktivt på at nedbryde hvid skrøbelighed, hvide normer og hvid dominans, som står i vejen for at vi racialiserede kan eksistere på den danske kunst– og kulturscene, og som står i vejen for at vi kan tale sammen om racisme. 

 • at der skabes mere plads og flere muligheder for racialiserede på kunst– og kulturscenen.

The Union works:

 • for all BIPOCs who work with film, visual arts, performing arts, dance, design, music, curation, literature and other arts and cultural work based in Denmark.

 • for fair and equal working conditions for BIPOCs in the Danish artistic and cultural industries.


 • to connect and create a dialogue amongst our members about their rights as artists and cultural workers in Denmark.


 • to draw attention to unequal representation and visibility of BIPOCs in the Danish artistic and cultural industries as well as within institutions and workplaces.


 • to build a platform in which the art and cultural work of BIPOCs can be recognized, honored and shared on our own terms.

The Union wants to see a change in the art and culture scene and demands:

 • that the institutions in Denmark publicly show zero tolerance for racism, discrimination and reproduction of oppression of racialized artists in Danish art and culture industries.

 • that institutions / galleries / museums do more than what is ‘visible’ when it comes to racism and anti-racism. Representing and highlighting racialized artists is not enough in itself. We demand structural change aimed at redistributing influence, power and resources as well as initiating anti-racist processes from within the system.

 • that institutions work actively to break down white fragility, white norms and white dominance, which stand in the way of us exposed to racism being able to exist in the Danish art and culture industries, and which stand in the way of us being able to talk together about racism.

 • that more space and more opportunities are created for racialized people in the art and culture industries.